mentoring

přednášky

strategický audit

úvod

kontakt

časté otázky

obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Poskytovatelem služeb je Bc. Kateřina Hráská, IČO: 07543506, se sídlem Husinecká 557/2, 130 00 Praha 3, zapsaná v živnostenském rejstříku MÚ Nymburk, e-mail: vas@strategista.cz (dále jen „Poskytovatel“).

Poskytovatel vystupuje také pod registrovanou obchodní známkou Strategista.

Poskytovatel nabízených služeb provozuje webové stránky www.strategista.cz

Klientem je jiná podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která si u Poskytovatele objedná služby (dále jen „Klient“).

Tyto obchodní podmínky upravují právní vztah mezi Poskytovatelem a Klientem.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou služby dodávané Poskytovatelem, zejména poradenská a konzultační činnost, mentoring, audit, vypracování strategie, školení, workshopy. 

3. Uzavření smlouvy

Klient je povinen se s obchodními podmínkami seznámit před objednáním služby.

Obchodní podmínky nejsou samotnou smlouvou. Smlouva se uzavírá přijetím nabídky Klientem, tedy zaplacením faktury, kterou vystavil Poskytovatel. 

Zaplacením faktury Klient souhlasí s Obchodními podmínkami a stvrzuje, že se s jejich zněním seznámil a že je v celém rozsahu akceptuje.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva se řídí zněním Obchodních podmínek, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky. 

Platné znění Obchodních podmínek je Klientovi přístupné v prostředí webové stránky.

Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

4. Platební a dodací podmínky

Prodávající informuje o nabízených službách a jejich cenách prostřednictvím webové stránky. 

Nabídka služeb a jejich cena zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce.

Uvedená cena služeb na webu je konečná a bez DPH. Poskytovatel není plátcem DPH.

Všechny služby se hradí předem na základě vystavené faktury, pokud není dopředu písemně ujednáno jinak. Způsobem úhrady je převod na účet Poskytovatele.

Okamžikem zaplacení služby se rozumí připsání celé částky na bankovní účet Poskytovatele.

Termín uskutečnění objednaných služeb si Poskytovatel a Klient stanoví písemně po uhrazení faktury.

5. Podmínky spolupráce jednotlivých služeb

Mentoring:

Setkání probíhá formou telefonátu nebo videohovoru nebo osobně v Mladé Boleslavi.

Zaplacené hodiny je možné čerpat po hodinách nebo celé najednou, nejpozději do 2 měsíců od uhrazení faktury.

Platba předem.

Přednášky a workshopy:

Přednáška nebo workshop z nabízených témat na webu jsou zpoplatněné hodinovou sazbou 1.800 Kč + cestovné.

Pokud chcete přednášku na jiné téma, můžu ji pro vás připravit. Bude to stát 20.000 Kč a k tomu připočítejte hodinovou sazbu 1.800 Kč + cestovné.

Všechny přednášky a workshopy si můžete objednat individuálně nebo skupinově.

Maximální počet účastníků je 20.

Školení probíhá osobně v domluveném místě konání.

Platba předem.

Strategický audit podnikání:

Setkání probíhá formou telefonátu nebo videohovoru nebo osobně v Mladé Boleslavi.

Platba předem.

Jiné typy spolupráce a individuální domluvy:

Základní hodinová sazba je 1.800 Kč.

Spolupráce mimo standardní nabídku na webu se domlouvají individuálně, Poskytovatel i Klient si cenové, dodací a další podmínky potvrdí písemně před začátkem spolupráce.

6. Odstoupení od smlouvy

Po uhrazení platby za objednané služby není možné od smlouvy odstoupit. Platba bude Poskytovatelem využita na úhradu dříve vynaložených nákladů a času spojených s poskytnutím služby Klientovi.

7. Duševní vlastnictví a autorský zákon

Všechny písemné a ústní výstupy Poskytovatele, například vypracované strategie, závěrečné zprávy auditů, přednášky a školení, prezentace nebo obsah webových stránek, jsou výsledkem duševní činnosti Poskytovatele a jsou chráněné podle Autorského zákona a dalšími odpovídajícími zákony na ochranu duševního vlastnictví. 

Klient může tyto dokumenty používat pro vlastní potřeby a potřeby vlastního podnikání, ale nemůže jejich obsah šířit dále nebo je jakkoli předávat třetím osobám.

Texty a fotografie na webu Poskytovatele jsou majetkem Poskytovatele a bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele nesmí být použity žádným způsobem.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2021.

Uzavření smlouvy se řídí odpovídajícími platnými zákony České republiky.